Tikiu į Dievą Tėvą, visagalį,
dangaus ir žemės Sukurėją;
Ir į vienatinį jo Sūnų, Jėzų Kristų,mūsų Viešpatį,
kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios,
gimė iš Mergelės Marijos,
kentėjo prie Poncijaus Piloto,
buvo prikaltas prie kryžiaus,
numiręs ir palaidotas;
nužengė į pragarus;
trečią dieną astsikėlė iš numirusių;
įžengė į dangų,
Ten sėdi Dievo Tėvo dešinėje,
iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.

Tikiu į Šventą Dvasią,
šventą visuotinę Bažnyčią,
šventųjų bendravimą,
nuodėmių atleidimą,
kūno iš numirusių prisikėlimą
ir amžinąjį gyvenimą.

Amen.