Syte Reitz

The hand that rocks the cradle rules the world…….

Browsing Posts published on May 1, 2010

(See Also, back by more popular demand, free Lithuanian Rosary mp3s, on the Feast of the Immaculate Conception, 12-8-16)

You can learn the prayers of the Rosary in Lithuanian in three ways:

  1. Listen to audio
  2. Download MP3
  3. Read text of prayers

Also available is a list of the Mysteries in Lithuanian.

Recent Addition: Separate individual recordings for each of the prayers, plus a recording of one decade of the rosary:

Lithuanian Rosary Prayers, December 8, 2012

.


Lithuanian prayers AUDIO:

(click to play)

[pro-player width=’530′ height=’28’ type=’sound’]https://sytereitz.com/wp-content/uploads/2010/04/LithuanianRosaryPrayers.mp3[/pro-player]

.


Lithuanian Rosary Prayers – MP3 audio download

(click to download)

(audio recorded and produced by Chris Reitz)

.


Prayers of the Rosary

.


Mysteries of the Rosary:

English

Lietuviškai

The Joyful Mysteries DŽIAUGSMO SLĖPINIAI
The Annunciation APREIŠKIMAS
The Visitation APLANKYMAS
The Nativity GIMIMAS
The Presentation of Jesus in the temple PAAUKOJIMAS
The finding of Jesus in the temple ATRADIMAS ŠVENTYKLOJE
The Sorrowful Mysteries KANČIOS SLĖPINIAI
The agony in the garden MALDA ALYVŲ SODE
The scourging at the pillar NUPLAKIMAS
The crowning with thorns VAINIKAVIMAS ERŠKĖČIAIS
The carrying of the cross KRYŽIAUS NEŠIMAS
The crucifixion and death of our Lord Jesus NUKRYŽIAVIMAS
The Glorious Mysteries GARBĖS SLĖPINIAI
The resurrection of Jesus from the dead PRISIKĖLIMAS
The ascension of Jesus into heaven ŽENGIMAS Į DANGŲ
The descent of the Holy Spirit ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS
The assumption of Mary into heaven MARIJOS PAĖMIMAS Į DANGŲ
The coronation of Mary MARIJOS VAINIKAVIMAS
The Luminous Mysteries ŠVIESOS SLĖPINIAI
The Baptism of Our Lord KRIKŠTAS JORDANE
The Wedding at Cana APSIREIŠKIMAS KANOS VESTUVĖSE
The Proclamation of the Kingdom DIEVO KARALYSTĖS SKELBIMAS RAGINANT ATSIVERSTI
The Transfiguration ATSIMAINYMAS
The Institution of the Eucharist EUCHARISTIJOS ĮSTEIGIMAS

 

Sign of the Cross:

Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.

Glory be

No comments

Garbė Dievui Tėvui, Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioj, dabar, ir visados, ir per amžius. Amen.

Hail Mary

2 comments

Sveika, Marija, malonės pilnoji! Viešpats su Tavimi.
Tu pagirta tarp moterų, ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.
Šventoji Marija, Dievo Motina,
melskis už mus, nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen.

Our Father

No comments

Tėve mūsų, kurs esi danguje!
Teesie šventas Tavo vardas,
teateinie Tavo karalystė,
teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir ant žemės.
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandiena,
atleisk mums mūsų kaltes, kaip mes atleidžiam savo kaltininkams.
Nevesk mus į pagundą,
bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.

Tikiu į Dievą Tėvą, visagalį,
dangaus ir žemės Sukurėją;
Ir į vienatinį jo Sūnų, Jėzų Kristų,mūsų Viešpatį,
kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios,
gimė iš Mergelės Marijos,
kentėjo prie Poncijaus Piloto,
buvo prikaltas prie kryžiaus,
numiręs ir palaidotas;
nužengė į pragarus;
trečią dieną astsikėlė iš numirusių;
įžengė į dangų,
Ten sėdi Dievo Tėvo dešinėje,
iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.

Tikiu į Šventą Dvasią,
šventą visuotinę Bažnyčią,
šventųjų bendravimą,
nuodėmių atleidimą,
kūno iš numirusių prisikėlimą
ir amžinąjį gyvenimą.

Amen.

Sveika, Karaliene, gailestingoji Motina,
mūsų gyvybe, paguoda ir viltie, sveika!
Tavęs šaukiamės ištremtieji Ievos vaikai,
Tavęs ilgimės, verkdami ir vaitodami šiame ašarų klonyje.
Todėl Tu, mūsų Užtarėja, savo gailestingas akis į mus atkreipki
ir Jėzų, garbingą mylimąjį Sūnų, mums po šios tremties parodyk.
O geroji, o malonioji, o mieliausioji Mergele Marija!

All Posts